Mottaksskolen - norskopplæringstilbud for minoritetsspråklige barn og unge | Mandal

Mottaksskolen gir et intensivt norskopplæringstilbud for minoritetsspråklige barn og unge. Det er et opplæringstilbud for elever som ikke behersker norsk.

Målet med undervisningen er at eleven skal lære nok norsk til å kunne følge vanlig undervisning i grunnskolen.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, men kontinuerlig inntak. 

Undervisningen

På Mottaksskolen vektlegges muntlig og skriftlig trening i norsk. Det gis undervisning i norsk, matematikk og engelsk.

Å informere om norsk skolekultur, normer, regler, sosiale og språklige koder er en viktig del av undervisningen.

Tilbud til nyankomne elever

Hvor lenge går eleven på Mottaksskolen

Elevenes språkbakgrunn, skolebakgrunn og progresjon i norsk er med på å bestemme hvor lenge eleven skal være på Mottaksskolen.

Søknadsbehandling

Søkeren søker på søknadskjema om særskilt språkopplæring.

Klage

Dersom søkeren ikke er tilfreds med svaret, kan søkere klage på vedtaket.

Annen informasjon