Regler for bruk av kommunevåpen

Kommunevåpen
14. november 1994 vedtok Mandal formannskap regler for bruk av Mandals kommunevåpen, herunder våpenskjold, faner, vimpler og lignende. Vedtaket er gjengitt i sin helhet i teksten under.


§ 1 Definisjon

1.1 Mandal kommunes våpen, fastsatt ved kongelig resolusjon 02.07.1921, er tre sølv laks på blå bunn. Murkronen med tre tinder er tilleggspynt.
1.2 Mandal kommunes flagg er tre sølv laks på blå bunn.
1.3 Brukes våpenet i sort/hvitt, skal laksene være hvite på sort bunn.
1.4 Mandal kommune har enerett til våpenet i alle former.

§ 2 Generelle bestemmelser om bruk

2.1 Som hovedregel kan våpenet brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet, og til dekorasjon.
2.2 Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3 Bruk av våpenskjold

3.1 Våpenskjoldet skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.
3.2 Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Det kan også brukes som vegmerke ved kommunegrensene.
3.3 Kommuneadministrasjonen og kommunens institusjoner skal bruke våpenskjoldet på brev, konvolutter, trykksaker og i annonser. Til denne bruk kan våpenskjoldet gjengis i sort/hvitt.
3.4 Våpenskjoldet i farger kan framstilles som jakkemerke (pins), slipsnål, halssmykke o.l. som kan utdeles til politikere og ansatte. Jakkemerke (pins) kan også selges eller gis til kommunens befolkning eller andre interesserte.
3.5 Våpenet kan nyttes som dekorasjon på vaser, gullsmedgjenstander o.l. som gis bort ved representasjon eller som erkjentlighetsgaver m.v. etter ordførerens bestemmelse.
3.6 Bruk/framstilling av våpenet i salgs/næringsøyemed er ikke tillatt unntatt i særlige tilfeller etter formannskapets godkjennelse i hvert enkelt tilfelle. De øvrige kommuner i regionen skal underrettes.

§ 4 Bruk av kommuneflagg

4.1 Flagget kan brukes ved kommunale bygninger eller offentlige plasser.
4.2 Flagget kan heises når kommunestyret er samlet eller ved andre særlige kommunale tilstelninger og møter.
4.3 Flagget kan også brukes på offentlige flaggdager sammen med det norske flagget.
4.4 Ordføreren kan tillate at flagget brukes ved andre spesielle anledninger.

§ 5 Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v.

5.1 Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.
5.2 Til dekorativt bruk kan flagget utformes som hengende banner.
5.3 Bordflagg og vimpler kan også brukes som gaver etter regler fastsatt i § 3.5.

§ 6 Bruk av våpenet i stempel og segl

6.1 Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning med etatens eller institusjonens navn i en innskrift langs kanten.
6.2 Segl kan framstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter o.l.

§ 7 Våpenets utforming og utførelse

7.1 Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastisk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.
7.2 Enhver utforming av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner.
7.3 Plassering av våpenet må følge heraldiske regler, d.v.s. øverst, forrest eller i midten når det blir satt sammen med annet billedmateriale eller tekst.

§ 8 Dispensasjon fra reglene

8.1 Formannskapet kan etter særskilt søknad gi dispensasjon når det gjelder bruk av våpenet til dekorasjon eller informasjon i forbindelse med virksomheter som ivaretar kommunale interesser.

Forslag uttegnet i full størrelse skal følge alle søknader om bruk av byvåpenet.