Reglement for Mandal Bystyre

§ 1 INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING

§ 2 BYSTYRETS SAMMENSETNING. ANDRE POLITISKE ORGANER.

§ 3 FORBEREDELSE AV SAKER TIL BYSTYRET, DRIFTSSTYRET OG UTVALG

§ 4 FORFALL. VARAMEDLEMMER

§ 5 HVILKE ANDRE ENN BYSTYRETS MEDLEMMER TAR DEL I MØTET? KOMMUNALE TJENESTEMENN.

Rådmannen tar del i møtet etter reglene i kommunelovens § 23. Formannskapssekretæren tar del, likeså andre kommunale tjenestemenn og særlige sakkyndige når ordføreren eller bystyret kaller dem inn. Disse kan gi opplysninger og utredninger, men har for øvrig ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

§ 6 MØTELEDER. ÅPNE ELLER STENGTE DØRER. TAUSHETSPLIKT.

§ 7 MØTETS ÅPNING

§ 8 ÅPEN SPØRRETID

 1. Etter at navneopprop er foretatt, gjennomføres inntil 30 minutters åpen spørretid i bystyret. Dette gjelder ikke på budsjettmøter eller ved andre, spesielle grunner, når bystyret bestemmer det.
 2. Spørsmål som ønskes besvart må være skriftlige, og være ordføreren i hende senest kl. 12.00 to dager før møtet. Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes bystyrets møte umiddelbart. Kopi av spørsmålene skal være tilgjengelig for bystyrets medlemmer før møtets begynnelse.
 3. Alle personer bosatt i Mandal kommune kan stille spørsmål til ordføreren. Bystyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
 4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart godtas ikke.
 5. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt ta inntil 1 minutt å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Det kan gis tid for inntil 2 korte replikker. Som hovedregel leses spørsmålet opp av spørreren og besvares av ordføreren (møteleder). Ordføreren (møteleder) kan også lese opp spørsmålet.
 6. Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. Spørsmål som ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.
 7. Følgende protokolleres: * Navn på spørrer * Spørsmålet (hovedessensen) * Hvem som besvarer
 8. Ordning med åpen spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av bystyrets møte.
 9. Oppstår det tvil om forståelse av disse retningslinjer, avgjør ordføreren (møteleder) spørsmålet.

§ 9 REKKEFØLGEN FOR BEHANDLING AV SAKENE. SAK SOM ER TATT OPP TIL BEHANDLING. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN.

§ 10 INHABILITET

Den som etter kommunelovens § 40 nr 3 er inhabil i en sak, eller som etter nr 4 i samme paragraf blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.

§ 11 MØTELEDERENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN. TALERNES REKKEFØLGE

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir det forslag eller den uttalelse som rådmannen måtte ha gitt, om denne ikke er sendt medlemmene før møtet. Er det gitt innstilling i saken, leser han/hun opp forslaget til vedtak etter denne, gjør oppmerksom på mulig dissens innen den forsamling som har gitt innstillingen, og sier fra om de dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram. Møteleder redegjør for saken så langt han/hun finner det påkrevd. Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem.

Saksordførere får normalt ordet først for å fremlegge saken.

§ 12 NÅR MEDLEMMENE TAR DEL I ORDSKIFTET

§ 13 MØTELEDERENS STILLING UNDER ORDSKIFTET

§ 14 AVGRENSNING OG AVSLUTNING AV ORDSKIFTET

§ 15 FORSLAG

Forslag kan ikke settes fram av andre enn bystyrets medlemmer og av rådmannen. Forslaget skal normalt leveres inn skriftlig til møtelederen. Skriftlig forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget.

§ 16 SAKEN TAS OPP TIL AVSTEMNING

§ 17 PRØVEAVSTEMNING

§ 18 STEMMEMÅTEN

Avstemningen iverksettes på en av disse måter:

 1. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter fram med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.
 2. Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å reise seg eller å rekke opp hånden. Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden.
 3. Ved navneopprop, ja eller nei som svar, når møtelederen roper opp navnene på dem som møter. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i alfabetisk orden. Et medlem som møtelederen oppnevner til det, kontrollerer stemmegivningen ved merking på medlemsfortegnelsen. Navneopprop brukes når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, og dette krav får tilslutning av minst 1/5 av forsamlingen, og når møtelederen eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt b foran (med etterfølgende kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås. Stemmegivning over om navneopprop skal brukes, skjer - uten forutgående ordskifte - på den måte som er nevnt foran under b.
 4. Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp stemmene. Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ved ansettelse av tjenestemenn. De skal brukes ved slike avstemninger når noe medlem krever det. Ved valg og ansettelser gjelder avstemningsreglene i koml. §§ 35 nr. 3-5, 36,37, 38 og 38a.
 5. Ved behandling av økonomiplan og årsbudsjett gjelder avstemningsreglene i koml. § 35 nr. 2.

§ 19 INTERPELLASJONER

§ 20 ORDEN I SALEN OG BYGNINGEN

§ 21 BOKFØRING AV FORHANDLINGENE. MØTETS SLUTT

§ 22 ANMODNING OM NY BEHANDLING AV AVGJORT SAK

Bystyret, faste utvalg, styrer eller råd, når det gjelder saker som disse forbereder til bystyret - kan avslå anmodning om å ta opp til ny behandling sak som lovlig er avgjort av samme bystyre, når anmodningen kommer inn før det er gått tre måneder fra den dag da bystyret gjorde endelig vedtak i saken. Dette gjelder ikke anmodning fra departementet, fylkesmannen eller kontrollutvalget.