Driftsstyret i Mandal

Driftsstyret har 9 medlemmer. Driftsstyret er kommunens formannskap og velges etter reglene i kommunelovens § 8.

Leder for driftsstyret er ordføreren, varaordfører er nestleder.

Hva behandles i driftsstyret?

Alle saker som skal behandles i bystyret, skal normalt først behandles av driftsstyret, og driftsstyret skal avgi innstilling til bystyret. Innstillingen skal på en kort og oversiktlig måte gjøre rede for hva saken dreier seg om og gi forslag til vedtak. Dette gjelder saker om  økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, regnskap og i andre saker/sakstyper som ikke bystyret har lagt til annet utvalg, og ellers saker  som bystyret bestemmer. Bystyret kan  tillegge driftsstyret avgjørelsesmyndighet.

Administrasjonsutvalg

Driftsstyret er administrasjonsutvalg etter kommunelovens § 25, supplert med 2 medlemmer fra de ansattes organisasjoner. Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Rådmannen har ansvaret for at de saker som legges fram for driftsstyret  er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende bestemmelser gir.