Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Mandal kommune har opprettet en varslingsfunksjon for eksterne varslere. Varsling av kritikkverdige forhold er ønsket i Mandal kommune.

Formål

Formålet med varslingsrutinen for eksterne varslere er å legge til rette for en trygg og forsvarlig varsling fra personer som ikke er ansatt i Mandal kommune og som vil melde ifra om brudd på lover og regler i kommunen. Rutinen inneholder en oversikt over hvordan Mandal kommune forholder seg til eksterne varslinger. I tillegg følger skjema for ekstern varsling og skjema for intern oppfølging.

Hvem kan varsle?

Dette kan være varsling fra leverandører, brukere, innbyggere i kommunen og andre.

Hva er varsling, og hva kan det varsles om?

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold, for eksempel der det er brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer. Den som mener det foreligger kritikkverdige forhold i Mandal kommune oppfordres til å melde fra. 
Det er viktig å huske på at varsling handler om kritikkverdige forhold. Det vil si at det kritikkverdige forholdet normalt bør ha en viss tyngde og være av en viss offentlig interesse for å falle inn under varslingsreglene. Klage på individuelle vedtak og tjenester er eksempler på forhold som normalt ikke inngår i varslingsordningen.

Kritikkverdige forhold kan f.eks. være: 

Denne listen er ment som veiledning, og er ikke uttømmende.

Hvordan varsle?

Innbyggere kan varsle via kommunens varslingsskjema eller sende brev til kommunen.

Varslingen kan rettes anonymt, men Mandal kommune oppfordrer til å varsle med navn slik at nødvendige opplysninger kan innhentes i saken. I medhold av lov og forskrift kan kommunen være pålagt å videreformidle varselet i sin originale form. Anonymitet forutsetter derfor at varsleren selv ikke oversender personopplysninger som hun/han ikke selv ønsker skal bli kjent for andre. Anonym varsling vil dessuten være vanskeligere for kommunen å behandle, ettersom det ikke kan følges opp med ytterligere spørsmål til varsleren mv.
Dersom varselet signeres, vil det være mulig å få en tilbakemelding på at varselet er mottatt, og eventuelle tiltak i saken.

Skjema sendes til

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Slik håndterer Mandal kommune et eksternt varsel

Behandling av den eller de det varsles om

Den eller de det varsles om skal få informasjon fra varslingssekretariatet så snart som mulig slik at de får anledning til å komme med sin versjon av saken. Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed.

Det skal tas hensyn til rettssikkerhet og personvern for den det varsles om. Dette gjelder retten til å bli gjort kjent med påstander rettet mot en selv og mulighet for å imøtegå disse. Normalt vil dette innebære at den eller de det varsles om gis rett til å gjøre seg kjent med et eventuelt skriftlig varsel og tilhørende dokumentasjon.

På undersøkelsesstadiet vil navnet på varsler ikke bli oppgitt til den eller de det varsles om. Men det må skje en avveining av om det ut fra personvernhensyn er rimelig å unnta opplysninger fra innsyn, om det er forsvarlig å gjøre det i lys av behovet for å sikre opplysninger i saken og om den det varsles om får ivaretatt sine interesser.

En person det blir varslet mot kan ha krav på å få rede på hvem som er kilden der opplysningene som blir gitt i varselet ikke er entydig og dokumentert på annen måte, og der opplysningene vil bli tillagt en ikke helt ubetydelig vekt ved avgjørelsen.

Annet

KS' Veileder om ytringsfrihet og varsling