Kommuneplan for Mandal kommune

Kommuneplanen er en overordnet og strategisk plan for utvikling av Mandal fram til 2030. I hver ny bystyreperiode vurderer bystyret i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. 

Kommuneplanen skal etter loven inneholde samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. Samfunnsdelen og arealdelen er revidert med utgangspunkt i den nye Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2009.

Kommuneplanens arealdel for mandal 2018-2030

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bystyret 31. januar 2019. På grunn av innsigelser fra Fylkesmannen er H-områdene ( hytteområder ) unntatt fra vedtaket.

Kommuneplanens arealdel finnes på kommunens kartløsning. Zoom inn til Mandal, eller velg Mandal i menyen øverst til venstre. Under kartlag velges så arealplan og deretter kommuneplan.

Klikk her for kommunens kartløsning

Klikk her for å lese plandokumentene

Prioriteringer i samfunnsdelen 2015-2027

Fakta og utfordringer danner grunnlaget for kommuneplanen. I denne planperioden skal følgende fokusområder prioriteres:

Folkehelse, levekår og likestilling:

Oppvekst:

Helse- og omsorg:

Byutvikling:

Barn og unge

Barn og unges stemme har en sentral plass i kommuneplanen. Over tre hundre barn og unge har vært involvert i planprosessen, og i denne planen er deres stemme markert med et hjerte. De unges innspill til kommuneplanens samfunnsdel er for øvrig samlet i heftet Bystyremelding fra de unge. Innspillene til arealdelen er markert i temakart for friluftsliv og følger som vedlegg til arealdelen.

Spørsmål? Kontakt

Teknisk forvaltning