Kommuneregnskap for Mandal

Årsregnskapet viser utviklingen i årets tilgang på og bruk av midler til driftsformål og investeringer og verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital.