Planutvalget i Mandal

Planutvalget har innstillingsmyndighet til bystyret når det gjelder behandling av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Planutvalget behandler videre saker som gjelder mindre reguleringsendringer og ukurante bygge- og delingssaker. Planutvalget behandler alle innkomne klager etter plan- og bygningsloven før klagen oversendes fylkesmannen som klageinstans.

Leder: John Kittelstad
Nestleder: Kenneth Hjort Rafaelsen

MØTEDATOER, SAKSPAPIRER OG MEDLEMMER I PLANUTVALGET