Skriftstørrelse

Hopp til her

Reglement for kontrollutvalget i Mandal kommune

Reglement for kontrollutvalget i Mandal kommune ble vedtatt av bystyret xx.xx.xxxx dato

§ 1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

§ 2 VALG – SAMMENSETNING

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer.

Bystyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder, til utvalget.

Minst et av medlemmene skal være bystyremedlem.

Utelukket fra valg er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem av utvalgene, medlem og varamedlem av kommunalt organ med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen.

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende.

§ 3 SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

 1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møtebok over forhandlingene. Utskrift sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor. For øvrig fastsetter bystyret selv nærmere regler om føring av møtebok.
 2. Møtene i kontrollutvalget skal som hovedregel holdes for åpne dører, jfr. kommunelovens § 77 nr. 8.
 3. Møte holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv eller bystyret, og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

  Innkalling til møtet skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med høvelig varsel og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.

  Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.

  Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestlederen. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
 4. Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av bystyret.

  Revisor deltar i møtene, eventuelt ved stedfortreder, såfremt saken ikke angår dem personlig. Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.
 5. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved valg og ansettelse kan
  hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming.

  Utvalget kan treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.
 6. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i kommuneloven § 40 nr. 3 og 4 tilsvarende.

  Sekretariatet sørger for saksutredning og sekretærhjelp.

§ 4 UTVALGETS OPPGAVER

 1. Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er ajour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

  Utvalget skal gjennom revisors arbeide og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg og om nødvendig, gi pålegg om at tiltak må treffes.
 2. Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver,
  ressursbruk og oppnådde resultater.
 3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av bystyret.
  Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.
 4. Utvalget rapporterer til bystyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.
 5. Utvalget avgir innstilling til bystyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter. Utvalget bør samtidig vurdere presentasjonsformen for regnskapene og de øvrige dokumentene med henblikk på å gjøre disse mer tilgjengelige og informative for alle interesserte.
 6. Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i orden.
 7. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.

§ 5 BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND

Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig.

§ 6 INNHENTING AV OPPLYSNINGER

Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og arkiver.

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid.

§ 7 TAUSHETSPLIKT – OFFENTLIGHET

Medlemmene og de kommunale tjenestemenn som måtte være tilstede plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han får vite om noens personlige forhold eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å
hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Jfr. fvl. § 13. 
Utvalgets rapporter er offentlige, med mindre utvalget selv bestemmer noe annet.

§ 8 HENVENDELSE TIL REVISJONENS PERSONALE

Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til revisor så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet. 

MER OM KONTROLLUTVALGET HER

 • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler