Lovfestet rett til barnehageplass, opptakskriterier og prioritet

Lovfestet rett til plass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. mars.

HVEM HAR LOVFESTET RETT TIL PLASS?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november har lovfestet rett til plass i hovedopptaket hvis de søker om plass senest 1. mars. Barn som er født etter dette har ikke lovfestet rett til barnehageplass før i neste hovedopptaket, men kan søke om plass i suppleringsopptak

HVOR HAR DU RETT TIL Å FÅ BARNEHAGEPLASS?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Lovpålagte kriterier for prioritet

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne.
  2. Barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 ( omsorgsovertakelse og frivillig hjelpetiltak) 
    Skriftlig tilråding fra faginstans må foreligge for at fortrinnsrett etter pkt. 1 og 2 utløses. ( PPT, barnevern,spesialisterklæring )
  3. Søsken til barn som har barnehageplass. ( Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i ) 
  4. Enhetsleder / styrer kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å rette opp skjevheter mht alder og kjønn i gruppesammensetningen.

Private barnehager har egne vedtekter med egne opptakskriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes hjemmesider. 

Dersom det søkes om prioritet til barnehageplass, må du sende inn nødvendig dokumentasjon.