Slik søker du barnehageplass

Søknad og tildeling av barnehageplasser foregår elektronisk. Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du ny søknad. 

Klikk her for å komme til Oppvekstportalen og søknadsskjema

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 1. mars. for hovedopptakets plasser som blir ledige fra august. Du kan søke om plass hele året. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året. 

Krav til søker

I hovedopptaket

Kun barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket, og retten er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Andre barn vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. Har du barn født i september, oktober eller november kan du ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Tildelt barnehageplass beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, så lenge betaling for plass innfris, og barnet bor i kommunen

Ved søknad om prioritet

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon i posten  rett etter at du har sendt søknaden:

regler for Endring i oppholdstid kommunal barnehage:

Går barnet ditt i privat barnehage, kan det være andre regler og tidsfrister ndg endring av oppholdstid. Kontakt barnehagen det gjelder.