Støy og høy lyd ved bruk av musikkanlegg - støyreglement

Høy lyd kan føre til ulike helseskader og må reguleres. Støyreglementet for Mandal kommune vedrørende bruk av musikkanlegg ble vedtatt 19.06.2014.

Hvem gjelder dette for?

Alle som bruker lydforsterkningsanlegg, både inne og ute. Konserter, festivaler, virksomheter som treningssentre, diskoteker, restauranter og liknende av midlertidig eller permanent art. 
Regelverket må sees i forhold til samlet støy fra samme geografiske område. Restaurantene rundt Hestetroa må sees på som en enhet, tre restauranter langs elva som en enhet og andre arrangementer som selvstendige enheter.

Støygrenser i forhold til antall arrangementer pr år og varighet pr døgn

Sommerkonserter på hvert konsertområde:

Støygrenser Publikumsområdet 

  Lp, Aeq, 30 min. Lp, Cpeak
Anbefalt grenseverdi 100 dB 130 dB

Veilederen om ”Musikkanlegg og helse” gir utfyllende råd og krav om tiltak ved risiko for overskridelser.

Støygrenser omgivelser

Angitt som frittfeltverdier utenfor omliggende bygninger med støyfølsom bruk (boliger, hytter, sykehjem, barnehager og skoler i brukstiden).

  <2t/døgn > 2t/døgn
Dag kl. 07-19* Lp, Aeq, 90 min ≤80 dB Lp, Aeq, 90 min ≤75 dB
Kveld kl. 19-23* Lp, Aeq, 90 min ≤75 dB Lp, Aeq, 90 min ≤75 dB
Natt kl. 23-07* Lp, AFmax ≤55 dB  

Mandal kommune kan unntaksvis ved spesielle arrangementer gi dispensasjoner i forhold til angitte tidsangivelser.

Arrangørene har ansvaret for dokumentasjon av gjennomføring av grenseverdiene i henhold til avtaler med eller pålegg fra kommuneoverlegen.

Ved konserter skal arrangøren ha ørepropper tilgjengelig

Det lovmessige grunnlaget for dette reglement er hjemlet i ”FOR 2003-04-25 nr 486 Forskrift om miljørettet helsevern”
Forskriften gjør det klart at ”Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene etterleves.” Om nødvendig kan kommunen etter denne forskriften kreve at virksomhetene utfører
målinger for å dokumentere at gjeldende støygrenser overholdes. Støymålinger må utføres av profesjonelt firma i forhold til veilederens angitte målemetoder i ulike situasjoner. 

Forklaring av målemetoder/betegnelser:

Spørsmål? Kontakt

Kommunelegen