Dispensasjon

Dersom tiltaket ikke er i tråd med plan- og bygningsloven, kommuneplanen eller reguleringsplan kan det søkes om dispensasjon.

Behandlingstid

Sett inn dato der det er aktuelt - fjern felt hvis ikke

Søknadsskjema

Krav til søknad

En eventuell dispensasjonssøknad må være skriftlig og grunngitt, jfr. § 19-1. Dispensasjonssøknaden bør sendes sammen med søknad om tiltak.

Kriterier

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. § 19-2.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Hva koster det?

Spørsmål? Kontakt

Byggesaksavdelingen