Skriftstørrelse

Byggesaker - prisliste 2019 for behandling av saker

Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven for Mandal kommune gjeldende fra 1. januar 2019.

Bolig og fritidseiendom   Øvrige bygg (næring, m.m.)   Andre tiltak (terrenginngrep, bruksendring, riving m.m.) Mindre tiltak (tilbygg, garasje, m.m.)   Dispensasjoner   Andre tiltak (ansvar som selvbygger, igangsetting, endring av tillatelse)

Generell informasjon

Timepris

For tjenester som skal faktureres etter medgått tid. Timeprisen er fastsatt til kr 1 150.

Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet saken mottas i kommunen. Med mindre annet er spesifisert i regulativet, faktureres byggesaker når vedtak fattes eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken.

Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende. En andel av gebyrinntektene går med til å dekke kostnadene med å føre tilsyn.

Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake, skal tiltakshaver betale etter medgått tid avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden.

Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1 er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Det gjøres unntak i de tilfellene hvor kommunen har tatt i bruk bestemmelsen om urimelig gebyr.

Urimelig gebyr

Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader teknisk forvaltning har hatt med saken eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr. 

 

Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. Pbl. § 20-3 

Bolig og fritidseiendom

Gebyr

 Bygg med en boenhet  kr. 13 300
 Tillegg pr boenhet  kr. 3 500
 Makspris  kr. 56 900
 Tilleggs-bygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.)  kr. 3 500
 Til-, på- og underbygg, ombygging, garasje, anneks, uthus e.l.  kr. 11 200
 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenhet  kr. 11 200
 Rehabilitering av pipe  kr. 2 700

Øvrige bygg (næring, tjenesteyting, større drifts-bygninger o.l.) 

 Pris pr. m2 BRA  kr. 110
 Minstepris  kr. 8 000
 Makspris  kr. 56 900
 Makspris for enkle bygg (lagerbygg, driftsbygninger og lignende)  17 600

Andre tiltak 

 Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, kaianlegg etc.)  kr. 10 700
 Vesentlig terrenginngrep, bygningstekniske installasjoner, øvrige bygg/konstruksjoner (mur, levegg, basseng, brygge, etc.)  kr. 6 200
 Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift  
 50% reduksjon, se tabell øvrige bygg.
 
 Rivning av bygninger med bruksareal mindre enn 100 m²  kr. 5 300
 Rivning av bygninger med bruksareal mer enn 100 m²  kr. 6 900
 Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l.  kr. 2 700
 Seksjonering  kr. 3 200
 Søknadspliktig tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. Pbl. § 20-4 

Mindre tiltak 

 Mindre tiltak på bebygd eiendom – jf. SAK10§ 3-1 (eks tilbygg <50m2, frittliggende garasje/uthus <70m2 )  kr. 7 000
 Mindre tiltak på bebygd eiendom- skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter §20-4 e) e.l.) < 15 m2 tilbygg, nybygg  kr. 2 700
 Alminnelige driftsbygninger i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000m2)  kr. 6 900
 Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner    kr. 3 500
 Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet  kr. 7 000
 Rivning av mindre tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1  kr. 5 300
 Oppretting/endring av matrikkelenhet  kr. 7 200
 Tillegg ved fradeling av flere tomter samtidig fra og med tomt nr. 2  kr. 3 600
 Fradeling av innregulerte tomter, arealoverføring og fradeling av tilleggsareal  kr. 3 600
 Makspris  kr. 56 900
 Tiltak som krever tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet, se pbl. § 21-5  
 Tilleggsgebyr for tiltak som krever at kommunen må hente inn tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet (f.eks. arbeidstilsynet, kulturminnemyndighet, jordlovmyndighet mv. – jf. SAK10 § 6-2. 
  Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. Kap. 19  

Dispensasjoner 

 Dispensasjon fra pbl. § 1-8 (forbud mot tiltak i strandsonen)  kr. 22 800
 Dispensasjon fra pbl. § 1-8 for mindre tiltak på bebygde bolig/fritidseiendommer (f.eks. tilbygg/uthus/anneks inntil 15m2, maks 8m fra hovedbygg)  kr. 14 100
 Dispensasjon fra reguleringsplan  kr. 7 000
 Dispensasjon fra kommuneplan  kr. 7 000
 Dispensasjon fra øvrige bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven   kr. 7 000

 Tillegg 

 Tilleggsgebyr for søknader om dispensasjon som må sendes på høring, jf. pbl. § 19-1. Dersom høringsinstansene ikke har merknader, tas ikke tilleggsgebyr.  kr. 7 200
 Ved flere dispensasjoner betales det kun gebyr for den mest komplekse dispensasjonen. 
 Ved avslag belastes fult gebyr. Dersom det sendes inn revidert søknad i tråd med signaler gitt i avslagsvedtak innen 6mnd etter avslag, beregnes det 25% av ordinært gebyr. 
 Generelt 

Andre tiltak 

 Behandling av fravik fra tekniske krav, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd   -
 Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf. SAK10 § 6-8. Lokal godkjenning.  kr. 1 800
 For hver igangsettingstillatelse  kr. 3 500
 Endring av tillatelse  kr. 7 100
 Midlertidig brukstillatelse  -
Merarbeid som følge av avvik påvist ved tilsyn eller ulovlighetsoppfølging 

Annet 

 For oppfølging av avvik påvist ved tilsyn eller saksbehandling i forbindelse med etter-godkjenning av tiltak som er påbegynt eller utført uten at det foreligger nødvendig tillatelse faktureres det for medgått tid. Minstesats er lik ordinært gebyr for det aktuelle tiltaket.  
 Merarbeid knyttet til mangler i søknad dekkes inn etter medgått tid.  

 

 

 

  • Last updated on .

Postadresse

Mandal kommune, postboks 905, 4509 Mandal

Besøksadresse

Ytre Sandgate 25a, 4514 Mandal

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 09-15
(juli: 10-14)

Kommunenummer: 1002
Organisasjonsnummer: 964 968 519

Kontakt oss

Telefontid: Mandag - fredag kl. 08-15
Sentralbord: 38 27 30 00
SMS: 957 69 020

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler