Permisjon fra undervisning

Foreldre som ønsker å ta eleven ut av skolen utenom skolens ordinære fridager, må søke særskilt om dette. Skolen oppfordrer foreldrene til i størst mulig grad å legge ferieturer osv. til elevenes ordinære skoleferier.

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå permisjonssøknaden selv om det er skolefaglig forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Hvem kan innvilge permisjon?

Permisjoner elevene har krav på

Følgende permisjoner kan innvilges:

Søknadsfrist

Søknad om permisjon må sendes i god tid før ønsket permisjon, helst tre uker før.

Slik søker du:

Klage

Hvis skolen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Skolen vil kunne gi deg veiledning. Opprettholder skolen sin avgjørelse, sender skolen saken til fagavdelingen. Dersom heller ikke fagavdelingen finner grunnlag for å imøtekomme klagen, blir den sendt videre til fylkesmannen i Agder som fatter endelig vedtak i saken.

Annen informasjon